Туризм мектебі

Халықаралық туризм және қонақжайлылық университетінің Туризм мектебі Болон декларациясына, кредиттік білім беру жүйесіне сәйкес В091 білім беру бағдарламалары тобы бойынша 4 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар даярлайды:

  • 6В11102 – Халықаралық және ішкі туризм
  • 6В11103 – Экскурсиялық қызметтер мен жеке турларды ұйымдастыру
  • 6В11105 – Туристік дестинациялар менеджменті
  • 6B11108 Ұйымдастырылған туризмді басқару және экскурсиялық-анимациялық қызмет

Туризм мектебінде жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы жұмыс істейді, бұл осы саланың дамуына ықпал етеді. Қазіргі уақытта құрамында:

29 профессорлық-оқытушылық және көмекші персонал: 12 ғылым кандидаты және PhD докторы, оның ішінде: 2-профессор, 3 – қауымдастырылған профессор, 7-қауымдастырылған профессордың м.а., 17-туризм саласындағы ғылым магистрлері.

Студенттердің білім деңгейін арттыру мақсатында мектептің білім беру бағдарламасына мемлекеттік құрылымдардың, бизнес-ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ жұмыс берушілер оқу және ғылыми процеске тартылды. Барлық оқу бағдарламалары қазіргі заманғы экономикалық және өзге де өзгерістерді, жұмыс берушілер мен бизнес өкілдерінің талаптарын, оның ішінде кәсіптік стандарт жобасының (“Атамекен”Қазақстанның Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы әзірлеген) негізгі талаптарын ескере отырып әзірленді.

Бүгінгі таңда оқуға ұсынылған барлық пәндер тиісті оқу құралдарымен қамтамасыз етіледі, пектеп оқытушылары пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлейді, өзіндік жұмыс кестесін анықтайды, өндірістік (кәсіптік) практиканы ұйымдастыру және өткізу бойынша жұмыс істейді.

Мемлекеттік ұйымдар мен шетелдік және отандық бизнес өкілдері білім беру бағдарламаларын әзірлеуге белсенді қатысады.

Білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың дуалды оқыту шеңберінде Қазақстан Республикасының туризм саласының компанияларында және 4-5 жұлдызды қонақ үйлерінде практикалық сабақтардан өту мүмкіндігі бар.

Мектеп туралы ақпарат

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Мектептің білім беру бағдарламасы жоғары білім беру жүйесінде дене шынықтыру және спорт саласында ғылым негіздерін игеретін, қазіргі заманғы инновациялық технологиялар саласында жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған және дене шынықтыру және дене шынықтыруды жетілдіруге бағытталған кәсіби қызметте құзыреттіліктерге ие. мәдениет және спорт облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде.

Міндетті пәндер

Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, Туризм менеджменті, туризм маркетингі, Халықаралық Туризм Географиясы, туризмология негіздері, Мұражайтану, Туристік өлкетану, қонақ үй және мейрамхана бизнесін ұйымдастыру, Қонақ үй және мейрамхана бизнесін басқару, қонақ үй және мейрамхана бизнесінің маркетингі, академиялық жазуға кіріспе, көшбасшылық, туристік-спорттық дайындық,академиялық жазуға кіріспе, Туризм экономикасы, туристік аудандастыру, Халықаралық Туризм Географиясы, Туризм инфрақұрылымы, Туризмдегі Бизнес-жоспарлау, English for Specific Purposes, ғылыми-Туризмдегі зерттеу қызметі, Туризмдегі Стандарттау және сертификаттау, өндірістік практика

Жеке білімнің траекториясы

Жеке білім беру траекториясы бүгінде жоғары білім беру жүйесін дамытудың негізгі факторларының бірі болып табылады. Студенттерге өздерінің қызығушылықтары мен уақыт талабына сай келетін пәндерді таңдап, өз бетінше білім беру бағдарламасын құруға мүмкіндік беру білім беру сапасын, демек, түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді.
Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті келесі білім беру траекторияларын ұсынады:
− 6B11102-халықаралық және ішкі туризм: Эко – Этно-Агро менеджмент; туроператорлық және турагенттік қызмет;
− 6B11104-қонақ үй және мейрамхана бизнесі: қонақ үй менеджменті; Мейрамхана менеджменті;
– 6B11105-туристік бағыттарды басқару: бренд менеджменті; инновациялық менеджмент;
− 6B11108-экскурсиялық қызметтерді және жеке турларды ұйымдастыру: экскурсиялық-анимациялық қызмет; ұйымдастырылған туризм;
− 6В11109-іс-шара менеджменті: корпоративтік іс-шара менеджменті; мәдени-ойын-сауық іс-шараларын басқару;
Ұсынылған білім беру траекториялары оқу пәндерін таңдау еркіндігін және бір пәнге немесе білім саласына шоғырлану мүмкіндігін береді, студенттердің өз таңдауы үшін жауапкершілік сезімін дамытады.

Кәсіби тәжірибе

Производственная / педагогическая практика студентов является важнейшим звеном в процессе профессиональной подготовки спортивного педагога: учителя физической культуры, тренера, инструктора по избранному виду спорта и направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, формирование и развитие профессиональных умений и навыков, и изучение опыта работы по физическому воспитанию. Прохождение учебной и профессиональной практики студентов по аккредитуемой ОП соответствует подготовке высококвалифицированных специалистов и проводится в учреждениях, закрепленных за университетом в установленном порядке. Прохождение студентов учебной, педагогической и профессиональной практики является обязательным компонентом обучения по ОП специальности.

MINOR

Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) – студент негізгі білім беру бағдарламасы (Major) бойынша оқу процесінде таңдай алатын оқыту бағдарламасы. Білім беру бағдарламасы аясында ЖОО студенттерге қосымша білім беруді таңдауды ұсынады – Minor. Minor 1-ші курстан кейін қосымша білім беру бағдарламаларының каталогынан таңдалады және әрқайсысы 5 кредит көлеміндегі 3 пәннен тұрады, әр түрлі пәндік салаларда қосымша кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті келесі кіші бағдарламаларды ұсынады:
1. Қонақ үй менеджменті;
2. Мейрамхана менеджменті;
3. Іс-шараны Басқару;
4. Турагенттік және туроператорлық қызмет;
5. Экскурсиялық қызмет;
6. Спорттық туризм;
7. Қазіргі туризм саласындағы тілдік коммуникация негіздері (түрік, қытай, неміс тілдері;
8. Спорт нұсқаушысы;
9. Күрес түрлері бойынша жаттықтырушы;
10. Спорттық және зияткерлік ойындар бойынша жаттықтырушы

Мектеп құрамы

Мектеп туралы

Білім беру бағдарламалары

  • 6В11102 – Халықаралық және ішкі туризм
  • 6В11103 – Экскурсиялық қызметтер мен жеке турларды ұйымдастыру
  • 6В11105 – Туристік дестинациялар менеджменті
  • 6B11108 Ұйымдастырылған туризмді басқару және экскурсиялық-анимациялық қызмет

Білім деңгейі (бакалавриат)

Жоғарғы білім

Білім түрі

Күндізгі бөлім

Пәндерді таңдау

География, ағылшын тілі

Профиль пәндері

География, ағылшын тілі

Өту ұпайы

Шекті 50 балл және бейіндік пәндер бойынша 5 баллдан кем емес

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін (теңге):

450 000 тг.

Шетел азаматтары үшін (теңге):

500 000 тг.