Оқу ақысы

«Халықаралық туризм және меймандостық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының

2023-2024 оқу жылына арналған білім беру бағдарламалары бойынша оқу құны

 

 

 

Білім беру саласының коды және жіктелуі

 

Бакалавриат

(күндізгі бөлім)

 

 

Бакалавриат 

ТжКБ базасында

(3 жылдық)

 

ҚР азаматы Шетел азаматы ҚР азаматы
6B11 Қызмет көрсету 450 000 500 000 300 000

 

6B01 Педагогикалық ғылымдар 500 000 550 000 350 000

 

 

«Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына сәйкес академиялық кезеңге немесе оқу жылына ақы есептеу үшін оның жеке оқу жоспары негіз болып табылады. Бұл ретте білім алушының оқуы үшін төлем сомасы бір кредиттің бекітілген құнына Жеке оқу жоспарында жоспарланған кредиттер санының көбейтіндісіне тең болып белгіленеді. Білім беру бағдарламаларына қарамастан бір кредиттің бірдей құны белгіленеді, ол барлық білім беру бағдарламалары бойынша оқу құнының орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі.

Осылайша, 2023-2024 оқу жылы үшін, бакалавриаттағы бір академиялық кредиттің құны (6В11 Қызмет көрсету, 6В01 Педагогикалық ғылымдар) 7 500 (жеті мың бес жүз) теңгені құрайды, ол бекітілген оқу құны 450 000 теңге мен барлық оқу бағдарламасын игеру үшін кредиттер (60 кредит) саны арасындағы қатынас ретінде есептеледі.