Умирзакова Зауре Асетовна

zaure.umirzakova@iuth.edu.kz
+7 701 716 72 48
Туркестан, Рабига Султан Бегим 14 "Б", Казахстан

Умирзакова Зауре Асетовна

филол.ғ.к., «Тіл пәндері» кафедрасының доценті (қауымдастырылған профессоры)

Өмірбаяны

Білімі:

 • Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, филология факультеті, 1988-1993 жж. «Ұлт мектептерінде қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы. «Ұлт мектептерінде қазақ тілі және әдебиетінің оқытушысы» біліктілігі.
 • «Салыстырмалы грамматика және аударма» кафедрасының аспиранты, 1995-1998 ж.ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті.
 • Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация тақырыбы «Орыс және қазақ тілдерінде кәсіп атауларының сөзжасамдық жүйесі», мамандықтардың шифрлары «10.02.01 – Орыс тілі» и «10.02.02 – Қазақ тілі», 20 сәуір 1999 ж., Абай атындағы ҚазҰПУ. Ғылыми жетекші: филол.ғ.д., проф. Ахметжанова З.К.
 • 10.02.00 – «Тіл білімі» мамандығы бойынша доцент (қауымдастырылған профессор) ғылыми атағы, 2009 ж.

Жарияланымдары:

 • «Хрестоматия по теории перевода (выдержки и извлечения)» (Алматы: АГУ им. Абая, 2001, 13 п.л.) (Ахметжанова З.К., Алдашева А.М. және б. бірлескен авторлықта); «Основные понятия словообразования в русском и казахском языках» (Алматы, 2004, 7 б.б.); «Научный стиль русской речи» (Алматы, 2007, 10 б.б.) оқу құралдары; «Прагматический аспект дискурса». Оқу құралы. – Алматы, 2017 – 160 б. (Ахметжанова З.К., Ерназарова З.Ш. бірлескен авторлықта); Русский язык: учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов. – Алматы, УМБ, 2019. – 218 б.
 • «Культура в зеркале языка» монографиясы. – Алматы: Изд-во Елтаным, 2014. – 480 с. (Ахметжанова З.К., Оналбаева А.Т. бірлескен авторлықта).
 • 2 электрондық оқулық: Научный стиль русской речи. – Электронный учебник (Программный продукт PROFITSOFT). – Алматы: КазНПУ им. Абая, электрондық ресурстар залы (ЭРЗ), 2013.; Развитие навыков литературной научной речи. – Электронный учебник (Программный продукт PROFITSOFT). – Алматы: КазНПУ им. Абая, электрондық ресурстар залы (ЭРЗ), 2013. (В. Е. Абаевпен бірлескен авторлықта).
 • 72 ғылыми мақала, оның ішінде 15 алыс шетелдерде, 3 жақын шетелдерде, 11 ҚР БҒСБК журналдарында, 4 мақала Scopus ғылымиметрикалық базасына кіретін басылымдарда, 41 мақала конференция еңбектері мен материалдарының жинақтарында, сондай – ақ ҚР журналдарында жарияланды.
 • Сертификаттар, біліктілікті арттыру курстары:
 • «Білім және ғылым: заманауи көзқарас» атты жас ғалымдар мен студенттердің Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының қатысушысы. Бектибаева С. Сертификат ХТжМУ, 12.04.2022 ж.
 • «Multidisciplinary academic research, innovation and results» XIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысушы сертификат 24 с.Чехия, 05-08.04. 2022 ж.
 • «Мектепте орыс тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи үрдістері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-семинар Сертификат 72 с. Алматы Абай атындағы ҚазҰПУ, 04-14.04. 2022 ж.
 • «Auezov      University-2022»       Халықаралық       қысқы       мектебінің «Филологияны зерттеу мен оқытудағы әлемдік және ұлттық трендтер» бағыты бойынша қатысушысы. Тіркеу нөмірі 2450. Сертификат 90 сағат Әуезов Шымкент университеті, 21.02-05.03.2022 ж.
 • «Актуальные научные исследования» IV ғылыми-практикалық халықаралық конференцияға қатысушы РФ сертификаты Пенза қ., 20.02.2022 ж.
 • «Орыс тілі» оқу пәнін оқытудың инновациялық әдістері” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру Курсы 10.12.2022 ж. № 128 бұйрық Алматы қ. кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығы. “АЛКА” оқу орталығы. Сертификат 72 сағ., 10.01-31.01.2022 ж.
 • «Гибридті / аралас оқыту және оқыту» тренинг-курстар проф. Заза Цотниашвили Сертификат 72 с. МУТиГ, 16.11 – 17.12.2021 ж.
 • «Жоғары оқу орындарында білім беру қызметтерін іске асырудың тиімділігін арттыру» Халықаралық бизнес университеті. Сертификат 72 сағ., 14-18.06.2021 ж.
 • «Ғылым саласы: әдіснама және инновациялық технологиялар» Халықаралық бизнес университеті. Сертификат 72 сағ., 11-22.01. 2021 ж.
 • «Ғалымнұр» қосымша білім беру және ӨК орталығы базасында «Орыс тілін ана тілі ретінде оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдері». Онлайн- курстары. Түркістан қаласы. Сертификат 72 сағат, 02-13.11. 2020 ж.
 • «Ғалымнұр» қосымша білім беру және ЖК орталығының базасында «Жаһандану жағдайында оқытудың инновациялық әдістері» АК Онлайн- курстары. Түркістан қаласы. Сертификат 72 сағат, 02-13.11. 2020 ж.
 • Томск мемлекеттік университетінің Ұлттық зерттеу орталығы COURSERA білім беру платформасында ұсынған «Орыс тілі сәтті қарым- қатынас құралы ретінде» Онлайн курстары, 18.11.2020 ж.
 • НЗМ орталығында «Қашықтықтан оқытуды үйренемін» АК Онлайн- курстары, Алматы қ., 40 сағ., 28.11.2020 ж.
 • «Тілдерді цифрлық оқытудың өзекті мәселелері» Халықаралық онлайн- семинары Алматы қ., Тұран-Астана халықаралық білім беру корпорациясы, 20.01.2020 ж.
 • UIB оқытушыларының Msteams-тегі «Заманауи АКТ-ны қолдана отырып білім беру бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы жазғы біліктілікті арттыру курсының семинарлары мен тренингтерінің қатысушысы Сертификат 72 сағат, 25.01.2020 ж.
 • 7 Халықаралық теориялық және практикалық конференцияға қатысу (онлайн) «Қазіргі қоғамның ғылыми жетістіктері» Ливерпуль Ұлыбритания Сертификат 24 сағат, 04-06.03. 2020 ж.
 • «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан экономикасын дамытудың жаңа тәсілдері: ерекшеліктері мен келешегі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысушы Алматы, ОӘБ, сәуір, 2020.
 • «Ғылыми-зерттеу әлеуеті заманауи университеттердің жаһандық бәсекеге қабілеттілік факторы ретінде» біліктілігін арттыру бойынша семинарлар мен тренингтер Алматы қ. «Педагогикалық Ғылымдар» мамандығы бойынша Халықаралық бизнес университеті Сертификат 72 сағ., 13-24.01.2020 ж.
 • «ҚР орта және жоғары білім беру жүйесінде Тілдерді оқыту теориясы мен практикасы» курсының қатысушысы. Халықаралық білім беру корпорациясы, ҚазБСҚА және инновациялар және қосымша білім беру институты. Сертификат 72 сағат, 20.11.2019 ж.
 • «Қазіргі лингвистикалық прагматика және дискурсология» курсының қатысушысы. Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан) және Варминск- Мазур университетінің Шығыс-Еуропалық білім беру орталығы (Ольштын, Польша). Сертификат 76 сағат, 19-28.10.2019 ж.
 • Мәскеу қаласындағы “Эврика” білім беру саясаты институты Алматы қ. «Орыс тілі әдебиетте, ғылымда, тарихта» атты көшпелі білім беру семинарлары мен мастер-класстарының қатысушысы. Сертификат 120 сағат, 19.02.2019 ж. және т. б.

Ғылыми қызығушылықтары:

Салыстырмалы лингвомәдениеттану, коммуникативтік лингвистика, прагмалингвистика.

Оқытатын пәндері:

Орыс тілі