Емтихан тапсырушыларға

Жиі қойылатын сұрақтар

1. Қандай жағдайда емтиханды қайта тапсыра аламын?

«Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған жағдайда білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесінде «FХ» (25-49) тиісті белгісінің цифрлық баламасына сәйкес білім алушы емтихан сессиясы мен каникул кезеңінде кезекті академиялық кезең басталғанға дейін деканның өкімімен бекітілген қайта тапсыру кестесіне сәйкес емтиханды бір рет тапсыра алады.

2. Қандай жағдайда емтиханды қайта тапсыра алмаймын?

1) «F» (0-24) белгісіне сәйкес «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған кезде.
2) Қорытынды емтихан бағасын көтеру үшін.

3. Өз нәтижеме қанағаттанбаған жағдайда кімге жолықса болады?

Егерде өз нәтежиелеріне көңіліңіз толмаған жағдайда аппеляциялық комиссияға жүгіне аласыз.

4. Белгіленген уақытта емтиханды өткізіп алсаңыз не істеу керек?

Белгілі себептермен келе алмағандығыңызды дәлелдейтін құжаттар болған жағдайда деканат өкімі арқылы белгіленген күні тапсырсаңыз болады.

5. Емтихан тапсыру үшін керек шекті балл (ЖР)?

Деканның өкімімен емтиханға жіберілу рейтингі (ЖР) кемінде 50 балл алған, сондай-ақ төлем бойынша берешегі жоқ және академиялық демалыста болмаған білім алушылар жіберіледі.

6. Қандай аудиторияларда тест/жазбаша емтихан тапсырамыз?

Білім алушылар емтихандарды қатаң түрде емтихан кестесіне сәйкес көрсетілген аудиторияларда тапсырады.

7. Емтиханнан қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда не болады?

«Қанағаттанарлықсыз» «F» (0-24) баға алған кезде білім алушы осы пәнді жазғы сессияға (қосымша семестр) қайта оқуға жазылып, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысып, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындап және осыдан кейін ғана емтиханды қайта тапсырады. Пәнді қайта оқу тек ақылы негізде жүргізіледі.

8. Қандай жағдайларда білім алушыға стипендия беріледі?

Стипендия сессияның (Күзгі және көктемгі) “оң” (70-100 балл) нәтижелері бойынша ғана беріледі.

9. Емтихан кезінде компьютер/интернет істемей қалған жағдайда не істеу керек?

Сайтта техникалық келеңсіз жағдайлар туындаған кездегі байланыс жасау көрсетілген номерлеріне хабарласу керек.

10. Апелляцияға қалай өтініш беріледі?

Сайтта көрсетілген үлгі бойынша деканның атына жазылады.

11. Емтиханға не әкелу керек ?

Жеке куәлік, көк пастасы бар шарикті қалам (гель, сия қаламдары мен түрлі-түсті пасталары бар қаламдарды пайдалануға тыйым салынады).

12. Емтиханға не алып кіруге болмайды?

Емтиханға кітаптар, дәптерлер, ұялы телефондар, басқа электрондық құрылғылар, алдау парақтарын әкелуге тыйым салынады.

13. Емтихан кезінде не істеуге болмайды?

Басқа білім алушылармен қарым-қатынас жасау және хат алмасу, емтиханда көшіруге және кешігуге.

Жалпы ережелер

 1. Осы Ереже ағымдық және аралық бақылау, аралық және қорытынды аттестация өткізу кезінде білім алушыларды бағалауға қойылатын талаптарды анықтайтын негізгі құжат болып табылады.
 2. Оқу жылы екі академиялық кезеңнен (семестр) тұрады. Әрбір семестр теориялық оқытудың 15 аптасынан тұрады, бұл кезеңде білім алушылардың үлгеріміне 2 аралық бақылау (7 және 15 апталарда), аралық аттестаттаудың 2-3 аптасы (емтихан сессиялары) өткізіледі, сондай-ақ бітіру курсында қорытынды аттестаттау өткізіледі.
 3. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау әр түрлі бақылау тапсырмалары негізінде оқытылатын пәндер бойынша білім деңгейін тексеру нысанында жүргізіледі.
 4. Әрбір оқу пәні бір академиялық кезеңде оқытылады және емтиханмен аяқталады.
 5. Білім алушылардың сабаққа қатысуы міндетті. Білім алушылар өзіндік жұмыстарды орындау кезінде Академиялық адалдық үшін жауап береді, сондай-ақ ережелер мен нұсқауларды орындайды.
 6. Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) 100 балдық шкала бойынша балмен бағаланады.
 7. Оқытушы білім алушылардың сабаққа қатысуын бақылауды жүзеге асырады және апта сайын балдық көрсеткіштермен «Platonus» ААЖ электрондық үлгерім журналын толтырады.
 8. Білім алушының ағымдық және аралық бақылауға, сондай-ақ дәлелді себептермен (денсаулығына байланысты, спорт түрлері бойынша жарыстар мен чемпионаттарға, отбасылық немесе басқа да жағдайларға байланысты) аралық аттестаттауға қатысуға мүмкін болмаған жағдайда, факультет деканының өкімімен дәрігерлік анықтама немесе арнайы құжат негізінде тапсыру мерзімі ұзартылады.
 9. Бағаны көтеру мақсатында ағымық және аралық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелерін өзгертуге жол берілмейді.
 10. Оқытушылардың пәндер бойынша білім алушыларға бағаларды «Platonus» ААЖ жүйесіне уақтылы қоюын деканат және ОҮҰБ қызметкері (офис-тіркеуші) бақылайды.
 11. Бағалау нәтижелерін білім алушылар «Platonus» ААЖ жүйесінен көре алады.
 12. Логин мен құпиясөзді ұмытып қалған білім алушыларға факультет деканаты «Platonus» ААЖ базасынан жаңа логин мен құпиясөз беруді қамтамасыз етеді.
 13. Ағымдық және аралық бақылауларды, аралық аттестаттауды өткізу кезінде білім алушыларды бағалау үлгісі пәннің жұмыс оқу бағдарламасында (силлабус) көрсетіледі.

Техникалық келеңсіз жағдайлар туындаған кездегі байланыс жасау номерлері:

Аты-жөні

Қызметі

Байланыс номері

1

Бурханбаева Анжир

Бас маман (Platonus)

+77762082303

2

Мырзаханов Жомарт

Маман (Platonus)

+77475441334

3

Тұрғанбек Мөлдір

 «Туризма және спорт» декан орынбасары

+77025121153

4

Дәуірбаева Нұргүл

Методист

+77716684678

5

Мырзаханова Алтын

Бас маман

+77077637878

6

Ақмырза Қуаныш

“Спорт” кафедрасының лаборанты

+77055551830

7

Джарилкасинова Айжанар

 “Туризма ” кафедрасының лаборанты

+77017035757

8

Турлыбекова Жазира

“Жалпы білім беру” кафедрасының лаборанты

+77075771689

9

Жақсыбек Арайлым

 Тілдер кафедрасының лаборанты

+77074121929

10

Кусбатырова Рабига

«Қонақжайлылық» кафедрасының лаборанты

+77713070680

11

Егеубаев Амирбек Болатбекович

ІТ маманы

+77718057656

12

Баймаганбетов Ержан Бахытович

ІТ маманы

+77013682112