Емтихан тапсырушыларға

Тіркеуші кеңсе – университеттің оқу – әдістемелік басқармасының құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ол академиялық қағидалары мен рәсімдердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады, білімді бақылауды ұйымдастыруды, оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеуді және білім алушылардың академиялық рейтінгін есептеуді қамтамасыз етеді.

Жиі қойылатын сұрақтар

1. Академиялық күнтізбе дегеніміз не?

Университетте білім беру қызметін жоспарлау Академиялық күнтізбе негізінде жүзеге асырылады, онда оқу жылы ішінде демалыс күндерін (демалыстар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларының, практикалардың барлық түрлерін өткізу кезеңдері көрсетіледі. Академиялық күнтізбе оқу жылына оқу нысандары мен сатылары бойынша жыл сайын бекітіледі және білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің назарына арналған “Platonus” ААЖ-да орналастырылады. Оқу жылы ұзақтығы, әдетте, кемінде 15 апта академиялық семестрлерден, ұзақтығы 7 аптаға дейінгі аралық аттестаттау (емтихан сессиялары) және қорытынды аттестаттау (бітіру жұмыстарын қорғау) кезеңдерінен, оқу жылында ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрайтын кәсіптік практика мен каникул кезеңдерінен тұрады. Әрбір академиялық кезең білім алушыларды аралық аттестаттаумен аяқталады, әрбір оқу пәні бір академиялық кезеңде оқытылады және аяқталады.

2. Академиялық қарыз дегеніміз не?

Оқу пәндері бойынша «қанағаттанарлықсыз» қорытынды баға немесе емтиханға келмеген жағдайда білім алушылардың қорытынды білім беру бақылауы бойынша академиялық қарыз пәні.

3. Жазғы семестр дегеніміз не және оны қалай тапсыру керек?

Жазғы демалыс кезінде бір мамандықтан екінші мамандыққа ауысатын студенттердің оқу бағдарламаларындағы айырмашылықтарды жою, сондай-ақ пән бойынша білім алушылардың академиялық қарыздарын жою үшін өткізілетін қосымша семестр.
Ұзақтығы – 6 апта; 5 апта – теориялық курс, 1 апта – қорытынды бақылау.
Қосымша семестрде оқытылатын кредиттердің жалпы саны 1,2 курстар үшін 25 кредит, 3 курстар үшін 20 кредиттен аспауы тиіс.
Негізгі семестрді тапсырғаннан кейін сіз жазғы семестрге қатысу үшін өтініш жазып, қандай пәндерге жазылғыңыз келетінін көрсетуіңіз керек. Жазғы семестр ақылы негізде өткізіледі.

4. Шәкіртақы қандай мерзімге тағайындалады және қандай түрлері бар?

– Жай шәкіртақы – “жақсы” (“В+”, “В”, “В -“, “С+”) және “өте жақсы” (“А”, “А -“) бағалары болған кезде;
– Жоғары шәкіртақы (+15%) – “өте жақсы” (“А”, “А-“)бағалары болған жағдайда ғана;
– *жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қамқорлығындағы (қамқоршылығындағы) балаларға арналған шәкіртақы (+30%);
– *көру қабілеті нашар және есту қабілеті нашар мүгедектерге арналған стипендия (+75%).

5. Қандай жағдайда білім алушылар оқудан шығарылады?

– Білім алушылар университеттен келесі жағдайларда шығарылады:
1. академиялық үлгерімсіздігі үшін;
2. академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін;
3. ішкі тәртіп ережелерін және ЖОО Жарғысын бұзғаны үшін;
4. білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде оқу құнын төлемегені үшін;
5. өз өтініші бойынша;
6. академиялық демалыс мерзімі өткеннен кейін келмеген жағдайда.

6. Қандай жағдайларда академиялық демалыс алуға болады?

– білім алушылар өз оқуын медициналық көрсеткіштер бойынша уақытша тоқтататын кезең (оның ішінде жүктілік және босану бойынша);
– Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қатарына шақырылуына байланысты;

7. Барлық оқу мерзімі бойынша университет білім алушыларын курстан курсқа ауыстырудың GPA балы қандай?

– 1-курстан 2-курсқа өту – 1,6;
– 2-курстан 3-курсқа өту – 2,0;
– 3-курстан 4-курсқа өту – 2,2;

8. Пәндерге қалай тіркелуге болады?

– Пәндерге тіркелу рәсімі екі кезеңнен тұрады: алдымен студент пәндерді таңдайды, содан кейін оқытушыға сабақ кестесіне жазылады. Тіркеу рәсімін офис тіркеуші мектептермен және эдвайзерлермен бірлесіп, академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде жүргізеді.

9.Үлгерімнің орташа балын (GPA) жоғарылату мақсатында емтихан тапсыруға болады ма?

Оқу үлгерімінің орташа балын (GPA) арттыру мақсатында емтиханды қайта тапсыру үшін ақылы негізде білім алушылар келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пән (Қазақстан тарихы пәнінен басқа) бойынша көзделген оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, жіберу рейтингісін алады және қорытынды бақылауды тапсырады. Бұл жағдайда білім алушы қайтадан оқу пәніне жазылу рәсімінен өтеді.

10. Пән айырмашылықтарын қалай жоюға болады?

– Белгіленген деңгейден төмен жиынтық GPA алған білім алушы жазғы семестрде пәндерді қайта оқуы керек. Егер студенттер жазғы семестрдің қорытындысы бойынша курстан GPA деңгейіне ауысу үшін белгіленген деңгейге жетпесе, олар қайта оқу курсында қалады.
– Бір курста қайта оқу студенттің жеке өтініші бойынша мектеп директорының өкімімен ресімделеді. Мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқитын, қайта оқу курсына қалдырылған Студент білім беру грантынан айырылады және одан әрі оқуын ақылы негізде жалғастырады.
– Курсқа алынған бағаларға қарамастан, қайта оқуға (қайта курсқа) қалдырылған студентке мектеп директорының өкімімен қайта игеру үшін міндетті оқу пәндерінің тізбесі белгіленеді.
– Төлем бір кредиттің құны және қайта оқыту үшін міндетті пәндер тізбесі негізге алына отырып белгіленеді.

11. Ағымдағы тапсырмаларды, аралық бақылауларды емтихан кестесіне сәйкес тапсыра алмаған жағдайда не істеуге болады?

Ағымдағы тапсырмаларды, аралық бақылауларды тапсыра алмаған немесе ауру немесе басқа да дәлелді себептер (отбасылық жағдайлар, дүлей зілзалалар) бойынша белгіленген мерзімде аралық аттестаттаудан (емтиханнан) өте алмаған және тиісті құжатпен растаған студенттердің бақылаудың барлық түрлерін тапсырудың жеке кестесін қалыптастыру мәселесі бойынша мектепке жүгінуге құқығы бар. Оң шешім қабылданған жағдайда оған мектеп директорының өкімімен ағымдағы және аралық бақылауды тапсырудың жеке мерзімдері белгіленеді.

12. Дуалды білім беру жүйесі деген не? Ол қай курстан бастап іске асырылады?

– Дуальды оқытудың мақсаты-кәсіби дайындықты қамтамасыз ету еңбек нарығының қажеттіліктері мен күтулері, оқытудың өндіріспен байланысын нығайту.
– Дуальды оқыту-кәсіпорынның, оқу орнының және білім алушының жауапкершілігі тең болған кезде білім беру ұйымдарында оқытуды кәсіпорында жұмыс орындарын ұсына отырып және білім алушыларға өтемақы төлей отырып, өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыра отырып, кадрлар даярлау нысаны.
– Дуалды оқыту (бұдан әрі – ДО) теориялық және практикалық оқытуға бөлінеді: Теориялық оқыту университет жағдайында, Практикалық оқыту шарттарға сәйкес кәсіпорындарда/ұйымдарда ұйымдастырылады. ДО элементтерін қолдана отырып оқу процесі кредиттік технологияға сәйкес жүзеге асырылады.
– Дуалды білім беру жүйесі бойынша оқу 3 курстың 6-шы семестрі,
4 курстың 7-ші семестрінде жүзеге асырылады.