Нышанова Салтанат Тыныбекқызы

s.nyshanova@iuth.edu.kz
87763499099
Түркістан, Рабиға Сұлтан Бегім көшесі, 14"Б"

Нышанова Салтанат Тыныбекқызы

Доцент

Өмірбаяны

Білімі:

 • 1995 (қыркүйек) – 1999 (маусым) Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті. Түркістан қаласы; филолог, ағылшын тілі мен әдебиеті оқытушысы;
 • 2002 (қыркүйек) – 2004 (маусым) филология магистрі академиялык дәрежесі берілді.
 • Педагогика ғылымдарының кандидаты дәрежесін алу үшін ғылыми кандидаттық диссертация қорғау. 2008 ж. (20 қазан), Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті. Түркістн қаласы;       2013( 1 қараша) Педагогика мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілді.

Кәсіби тәжірибесі:

 • 1999 ж. бастап Қ.А. Ясауи  атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Ағылшын филология кафедрасынын оқытушысы . Түркістан қаласы.
 • 2022-2023 оқу жылынан бастап Туризм және меймандостық Халықаралық университеті, тіл пәндері кафедрасының қауымдастырылған профессоры қызметіне қабылданды.

Ғылыми еңбектер тізімі:

 • Ғылыми мақала саны–50 астам, оқу  құрал–6, электронды оқулық-1. Сонын ішінде Томсон Рейтер және Скопус базасына тіркелген ғылыми басылымдарда келесі мақалалар жарық көрді. Хирша индекс -2.
 • Formation of Informational competence of future specialists   New Educational review vol.30, No.4, 2012 импакт фактор 0,149, Польша
 • Formation of professional competence of future specialists     Life Science journal 2013;10(9s) импакт фактор 0, 165
 • The peculiarities of forming rural school students’ healthy living skills after school and extracurricular work by the use of information innovative technology  International Education Study (Scopus), Канада, 2012
 • Pedagogical bases of professional training of future teachers-mathematicians to development of pupils’ creative ability Life Science journal 2013;10(9s) импакт фактор 0, 165
 • Peculiarities of forming creative competence of future specialists Life Science journal, 2013;10(11s), Impact factor 0.165
 • The Basic algorithms of developing mathematical models model of the mental potential of the future teacher Life Science journal, 2013;10(11s),Impact Factor 0.165
 • Teacher and classroom context effects on academic achievement of primary school students          Life Science journal, 2014;11(1s),Impact Factor 0.165
 • Enhancement of master students professional preparation on the basis of modern technologies International Educational Studies N 8 Vol. 8, 2015Scopus, Canada
 • Efficiency of formation informative and communicative competence of future doctors in teaching foreign languages Biosciences biotechnology research Asia, Scopus, December ,2015 Vol.12(3)2601-2607
 • The importance of game technology in developing the word formation skills of children with preschool speech disorder. World Journal on Educational Technology: Current Issues Volume 13, Issue 4, (2021) 1016-1028