Акешова Мадина Мурзахановна

m.akeshova@iuth.edu.kz
+77011592395
Түркістан, Рабиға Сұлтан Бегім көшесі, 14"Б"

Акешова Мадина Мурзахановна

PhD

Өмірбаяны

Еңбек жолы:

 • 2002 – 2004 жж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушысы
 •  2004 – 2007 жж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Ағылшын филологиясы кафедрасының магистр-оқытушысы.
 •  2007 – 2011жж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Ағылшын филологиясы кафедрасының аға оқытушысы
 • 2011 – 2014 жж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің докторанты
 • 2015 – 2017 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Ағылшын филологиясы кафедрасының PhD, аға оқытушысы
 • 2017 – 2020 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Ағылшын филологиясы кафедрасының PhD, доцент м.а.
 • 2020 – 2022 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Педагогикалық шетел тілдер кафедрасының PhD, доцент м.а.
 • 2022 – Халықаралық туризм және меймандостық университеті, Тілдер кафедрасының PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Еңбек өтілі: 20 жыл

Жетістіктері:

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің докторы (PhD) 2015ж.
 • Сертификат. «Мәулана» бағдарламасы бойынша оқытушылардың тәжірибе алмасуы, Түркия Республикасы, Қырққале қаласы 2016ж.
 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Педагогика және психология» ғылыми бағыты бойынша диссертациялық кеңісінің мүшесі 2018ж.
 • Сертификат. TKT Module 1 Language and background to language learning and teaching Cambridge University 2020 ж.
 • Сертификат. TKT Module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching Cambridge University 2020 ж.
 • Сертификат. TKT Module 3 Managing the teaching and learning process Cambridge University 2020ж.
 • Сертификат «Дистанционное обучение в практике преподавания иностранного (английского) языка в вузе» ҚР БҒМ МОН РК және Абылайхан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ 2020 ж.
 • Teaching English as a Foreign Language: Methods in Action-Coping with heterogeneity in the classroom Akhmet Yassawi IKTU, SES expert Guenther Horst Sommershuh, Germany 2022 ж.

Ғылыми еңбектер, жарияланымдар:

Жоба орындаушысы: Педагогикалық шетел тілдері кафедрасының соц.ғ.к., доцент м.а. Б.Турлыбековтың АР09261132 «Болашақ ағылшын тілі мамандардың академиялық дағдыларын жетілдіру арқылы кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруы бойынша оқу-әдістемелік кешенін зерттеу және әзірлеу» атты  ғылыми жобасының орындаушысы.

Scopus дерекқорлар базасындағы импакт факторлы журналдарда:

 • А comprehensive study of various loamproperties of besarik field to obtaineco friendly building materials- Fresenius Environmental Bulletin Volume 27-№ 9, 2018 Р. 5858-5862 Scopus, Germany, 2018
 • Bioecological peculiarities of fungi species affecting seed in granaries of South Kazakhstan- Research journal of pharmaceutical, biological and chemical science 7(4) p.1431-1445, July-August, 2016 Импакт-фактор 0,24, SJR 0.127 процентиль 31, квартиль – 4.
 • Impact of polyfunctional vermicompost on the productivity of vegetable root crops- Fresenius Environmental Bulletin Volume 25-№ 9, 2016 Р. 3755-3759 Fresenius Environmental Bulletin 25(9), с. 3755-3759 процентиль – 21, квартиль 4 Импакт-фактор 0,41, SJR 0.200
 • Developing the XXIst century competencies through integration of information and communication technologies Rizakhojayeva, G.A., Akeshova, 2017 Espacios 38(40),31, Импакт-фактор 0,19, SJR 0.158, Q 4, процентиль – 19
 • Neutralization of the polluted soil by a composting method 2017 News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 2(422), с. 228-233 Импакт-фактор 0,09 процентиль -26, квартиль – 4
 • Formation of communicative competence of future specialists in tourism 2017 Man in India 97 (25), с. 107-121 Импакт-фактор 0,02, процентиль 12, квартиль – 4.
 • Formation of professional competencies of future foreign language teacher in the field of distance education. World journal of Educational Technology Volume 14, Issue 1, P.268-281, 31 January 2022

ККСОН тізіміндегі журналдарда және Халықаралық конференцияларда жарияланған мақалалар:

 • Essence, aspects and pecularities of speaking in teaching English. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» № 4 (60) C.57-60 Алматы, 2018
 • Peculiarities of historical development of case study method. Ясауи университетінің Хабаршысы №4 2018
 • Methods and means of forming discursive competence in the process of teaching Еnglish. Астраханский государственный университет, « Креативная лингвистика» сборник научных статей выпуск 3, С.317-322 Астрахань, 2020
 • Essence, aspects and criteria of forming speech culture in foreign language teaching. Международная научная конференция «Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты» Покров, 16-18 сентября 2020
 • К проблеме формирования профессиональной культуры будущих учителей английского языка в условиях инновационного обучения Вестник КазНПУ имени Абая «Педагогические науки» 1(65), С.132-136, Алматы, 2020
 • The history and development of using case study method in english language teaching of the great silk roadcountries. Материалы ІІ – ой международной конференции «Великий шелковый путь – дорога мира, согласия и стабильности» – c. 273-277 Туркестан, 2020
 • Шет тілін оқытуда жобалық әдістемені қолданудың тиімділігі. Абай атындағы КазҰПУ-нің Хабаршысы «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №3(35), 2021ж, 23-30 б.
 • The essence of strategic competence in the methodology of teaching foreign languages. Актуальные научные исследования в современном мире Выпуск 11(79) часть 7, ноябрь 2021, С.23-32
 • Challenge тәсілін ағылшын тілін оқытуда қолдану тиімділігі. Торайғыров университетінің хабаршысы. Филологиялық сериясы № 4, 2021, 6-15 б.
 • Formation of pedagogical culture of an English teacher in pandemic time. Ясауи университетінің хабаршысы, №1 (123), 2022, 170-180
 • Evaluation effectiveness of using art therapy in teaching foreign languages to tourism specialist. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы 2 (239) наурыз-сәуір 2022 169-184 б.

Оқу әдістемелік еңбектері:

 • Акешова М.М., Ризаходжаева Г., Саримсакова Н. Creativity and critical thinking- чебное пособие Туркестан – 2017
 • Акешова М.М., Байгажанова Г., Сыдыкова Креативность: пути развития и управления ее механизмами. Учебное пособие Бишкек – 2017
 • Акешова М.М., Байгажанова Г., Сыдыкова Г.Англо-кыргызский, турецко-русский словарь психолого-педагогических терминов- Словарь психолого-педагогических терминов Бишкек – 2017
 • Акешова М.М., Адилбаева Р., Нурмагамбет Ielts tips and techniques to get a high score- Оқу құрал Туркестан, 2018
 • Акешова М.М., Ризаходжаева Г., Сайфутдинова А.Supplementary assignment on Biology (for EFL students) Учебное пособие по английскому языку для студентов – биологов
  Шымкент, 2019
 • Акешова М.М., Тасова А.Б., Дадашов Д.Т., Акешова Н.М., Султанмұрат М.С. Сборник упражнений по развитию креативности студентов, Электронный учебник, №2475 27.03.2019

Оқытатын курсы:

 • Іскерлік шетел тілі, Шетел тілі, Туризм мақсатындағы ағылшын тілі І