Кафедра

Жалпы білім беру пәндері

«ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІ» КАФЕДРАСЫ

«Жалпы білім беру пәндері» кафедрасының тарихы

2021 жылдың тамыз айында «Спорт және жалпы білім беретін пәндер» кафедрасынан бөлініп, «Жалпы білім беру пәндері» кафедрасы құрылды.  «Туризм және спорт» факультетінде кафедра дербес құрылымдық бөлімше  ретінде қалыптасты. «Жалпы білім беру пәндері» кафедрасы ғылыми әлеуеті зор, педагогикалық тәжірибесі мол оқытушы-профессорлық құрамнан құралған шығармашылық ұжым.

2022-2023 оқу жылында «Жалпы білім беру пәндері» кафедрасынан «Тілдер пәндері» кафедрасы бөлініп шықты. Қазіргі таңда кафедрада 17 профессор-оқытушы құрамы жұмыс жасайды. Оның ішінде 8 ғылым кандидаты, 3 PhD және 3 аға оқытушы, 3 магистр оқытушы. Оқу үдерісінде оқытудың интерактивті әдістері белсенді қолданылады, оқытушы-профессорлар құрамы үнемі өздерінің кәсіби біліктіліктерін жетілдіріп отырады.

Кафедра жұмысының негізгі бағыттары:

– жалпы білім беретін пәндер бойынша оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және өткізу;

– білім беру үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды, сондай-ақ қашықтықтан оқытудың тиімді әдістерін пайдалану;

– оқыту сапасын арттыру;

– білім алушыларға мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тарихын, мәдениеті мен дәстүрлерін құрметтеуге баулу;

– патриоттық сезімге тәрбиелеу, салауатты өмір салтын қалыптастыру, бірінші курс студенттерін оқу процесіне бейімдеуді қамтамасыз ету.

Қазіргі уақытта кафедра университеттің барлық  білім беру бағдарламаларына «Қазақстан тарихы», «Мәдениеттану», «Саясаттану», «Философия», «Әлеуметтану» және «Педагогика және Психология», «Құқық негіздері», «Академиялық жазуға кіріспе», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәндері оқытылады.

Кафедра меңгерушісі: Альжанова Эльмира Есиркеповна – тарих ғылымдарының кандидаты, профессор.E-mail: alzhanova.elmira@iuth.edu.kz

Кафедра лаборанты: Турлыбекова Жазира Курманаликызы.

E-mail: turlybekova.zh@iuth.edu.kz

кафедра туралы ақпарат

Бағдарламаның сипаттамалары

Образовательная программа кафедры направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего образования, владеющих основами наук, в области современных инновационных технологий и обладающих компетенциями в профессиональной деятельности, направленной на совершенствование физической культуры и спорта на региональном, республиканском и международном уровнях.

Міндетті пәндер

Теория и методика физического воспитания, Цифровые технологии в сфере физической культуры и спорта, Анатомия и основы спортивной морфологии, Физиологические основы физического воспитания, Методика организации внеучебной работы по физическому воспитанию, История физической культуры, Теория и методика видов борьбы, Методика развития физической силы.

Жеке білімнің траекториясы

подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих комплексными знаниями и необходимыми умениями и навыками, оказывающими влияние на их личностное развитие, а также способных осуществлять профессиональную деятельность, направленную на совершествование сферы физической культуры и спорта, умеющих оказывать услуги в сфере образования и спорта.

Кәсіби тәжірибе

Производственная / педагогическая практика студентов является важнейшим звеном в процессе профессиональной подготовки спортивного педагога: учителя физической культуры, тренера, инструктора по избранному виду спорта и направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, формирование и развитие профессиональных умений и навыков, и изучение опыта работы по физическому воспитанию. Прохождение учебной и профессиональной практики студентов по аккредитуемой ОП соответствует подготовке высококвалифицированных специалистов и проводится в учреждениях, закрепленных за университетом в установленном порядке. Прохождение студентов учебной, педагогической и профессиональной практики является обязательным компонентом обучения по ОП специальности.

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру

Кафедра құрамы

кафедра туралы

Білім беру бағдарламасы

Жалпы білім беру пәндері кафедрасы

Шифр

6В111

Факультет

Туризм және спорт

Білім деңгейі (бакалавриат)

Жоғарғы білім

Білім түрі

Күндізгі бөлім

Пәндерді таңдау

География, ағылшын тілі

Профиль пәндері

География, ағылшын тілі

Өту ұпайы

Шекті 50 балл және бейіндік пәндер бойынша 5 баллдан кем емес

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін (теңге):

400 000 тг.

Шетел азаматтары үшін (теңге):

400 000 тг.