Кафедра

Жалпы білім беру пәндері

«ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІ» КАФЕДРАСЫ

Кафедра тарихы:

2021-2022 оқу жылынан бастап «Спорт және жалпы білім беру пәндері» кафедрасынан бөлініп, «Жалпы білім беру пәндері» кафедрасы деп аталып, жаңа құраммен жұмыс істей бастады.

Жалпы білім беру пәндері кафедрасы – бұл жоғары оқу орындарында үлкен тәжірибеге және ғылыми дәрежеге ие профессор-оқытушылар құрамынан құралған шығармашылық ұжым.

 Кафедраның жұмысының негізгі бағыттары

– жалпы білім беру пәндері бойынша оқу-әдістемелік ж:ұмысын ұйымдастыру және жүргізу;

– білім беру үрдісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану, қазіргі таңдағы індетке байланысты қашықтықтан оқытудың тиімді әдістерін пайдалану, сабақ жүргізудің сапасын арттыру;

– студенттерді мемлекеттік тілді құрметтеуге, «Тілдердің үштұғырлығы»  бағдарламасы негізінде үш тілді жетік меңгеруге, қазіргі заман талабына сай шет тілдерін білуге үйрету;

– студенттердің Қазақстан тарихы мен мәдениетіне деген сүйіспеншілігін дамыту, патриоттыққа тәрбиелеу, салауатты өмір сүру салтын сақтауға тәрбиелеу, бірінші курс студенттерінің оқу процесіне бейімделуін қамтамасыз ету.

Қазіргі уақытта кафедра университеттің барлық мамандықтарында қазақ, орыс, ағылшын, түрік және қытай тілдерінің оқытылуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, кафедрада «Қазақстан тарихы», «Мәдениеттану», «Саясаттану», «Философия», «Әлеуметтану», «Психология» сияқты пәндер де оқытылады.

 Кафедра меңгерушісі

Альжанова Эльмира Есиркеповна – тарих ғылымдарының кандидаты, профессор м.а. E-mail: alzhanova.elmira@ iuth.edu.kz

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамында 21 штаттық қызметкер бар, оның ішінде 8 ғылым кандидаты, 10 аға оқытушы, 3 оқытушы магистр құрайды.

Кафедраның лаборанты:

Турлыбекова Жазира Құрманәліқызы. E-mail: turlybekova.zh@iuth.edu.kz

 Кафедраның мекенжайы: Рабиға Сұлтан Бегім көшесі, 14б, №2 оқу ғимараты, 3-қабат, 303-кабинет.

кафедра туралы ақпарат

Бағдарламаның сипаттамалары

Образовательная программа кафедры направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего образования, владеющих основами наук, в области современных инновационных технологий и обладающих компетенциями в профессиональной деятельности, направленной на совершенствование физической культуры и спорта на региональном, республиканском и международном уровнях.

Міндетті пәндер

Теория и методика физического воспитания, Цифровые технологии в сфере физической культуры и спорта, Анатомия и основы спортивной морфологии, Физиологические основы физического воспитания, Методика организации внеучебной работы по физическому воспитанию, История физической культуры, Теория и методика видов борьбы, Методика развития физической силы.

Жеке білімнің траекториясы

подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих комплексными знаниями и необходимыми умениями и навыками, оказывающими влияние на их личностное развитие, а также способных осуществлять профессиональную деятельность, направленную на совершествование сферы физической культуры и спорта, умеющих оказывать услуги в сфере образования и спорта.

Кәсіби тәжірибе

Производственная / педагогическая практика студентов является важнейшим звеном в процессе профессиональной подготовки спортивного педагога: учителя физической культуры, тренера, инструктора по избранному виду спорта и направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, формирование и развитие профессиональных умений и навыков, и изучение опыта работы по физическому воспитанию. Прохождение учебной и профессиональной практики студентов по аккредитуемой ОП соответствует подготовке высококвалифицированных специалистов и проводится в учреждениях, закрепленных за университетом в установленном порядке. Прохождение студентов учебной, педагогической и профессиональной практики является обязательным компонентом обучения по ОП специальности.

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру

Кафедра құрамы

кафедра туралы

Білім беру бағдарламасы

Жалпы білім беру пәндері кафедрасы

Шифр

6В111

Факультет

Туризм және спорт

Білім деңгейі (бакалавриат)

Жоғарғы білім

Білім түрі

Күндізгі бөлім

Пәндерді таңдау

География, ағылшын тілі

Профиль пәндері

География, ағылшын тілі

Өту ұпайы

Шекті 50 балл және бейіндік пәндер бойынша 5 баллдан кем емес

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін (теңге):

400 000 тг.

Шетел азаматтары үшін (теңге):

400 000 тг.